FAQs Complain Problems

७९-८०

बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

   श्री भोटखोला गाउँपालिकाको सबै कार्यपालिका सदस्यहरु                                                                                                                                                                                                                                                    

ब्यत्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा ।

पकेट कार्याक्रम सम्झौता सम्बन्धि सूचना ।